Avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

RENDELETTERVEZET

 

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete

Avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

 

Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség és Szabadszállás Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 54.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

A rendelet célja és hatálya

 

  1. §

 

A rendelet célja az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, amely biztosítja a levegő tisztaságának védelmét.

 

2.§

 

A rendelet területi hatálya – erdő terület kivételével – Szabadszállás Város közigazgatási belterületére terjed ki.

 

  1. Értelmező rendelkezések

 

  1. §

 

E rendelet alkalmazásában:

(1) Avar, növényi- és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és hasznosításra nem kerülő növényi hulladék, ág, gally, fanyesedék, fű, falomb, kaszálék, gyökérmaradványok, és egyéb növényi maradványok.

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon avar, növényi- és kerti hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.

(3) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

 

  1. Avar, növényi- és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

 

4.§

 (1) Az avar, növényi- és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű növényi hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.

 

 

 

  1.  Avar, növényi- és kerti hulladék égetésének szabályai

 

  1. §

 

(1) A keletkezett növényi- és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, feltételekről.

(2) A nyílttéri égetés során a tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(4) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. (pl.: műanyag, gumi, festék, vegyszer illetve ezek maradékai)

(5) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a telket határoló közterület, vízelvezető árok gondozása során keletkezett avar, növényi hulladék semmisíthető meg.

(6) Szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(7) Füstképződés csökkentése érdekében az az avart, növényi- és kerti hulladékot szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatos kis adagokban történhet.

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

 

  1. §

 

Avar, növényi- és kerti hulladék égetése minden évben március 1-től május 31-ig, valamint október 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével- hétfőtől péntekig 07.00 óra és 20.00 óra között, szombaton 07.00 óra és 17.00 óra között engedélyezett.

 

  1. §

 

(1) Tilos az avar, növényi- és kerti hulladék égetése a 6. §-ban meghatározott időszakon kívül, továbbá szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

 

 

Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 106. §-a alapján környezetvédelmi, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint tűzvédelmi bírsággal sújtható.

 

  1. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. május 19.

 

 

Dr. Báldy Zoltán                                                                  Storchné Somogyi Eszter

polgármester                                                                                  jegyző

 

 

About Post Author