Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatala közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2.) bekezdése értelmében a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2018/19 tanév kezdetén tankötelessé válnak. A törvény 50. § (7.) bekezdése valamint a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 38/A. § (1) c bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozza meg.

A beiratkozás a Kunszentmiklósi Járás összes általános iskolájában:

2018. április 12-13. napján 8-19 óráig közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

– a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

– a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

– az iskolaérettségi igazolásra (óvodai szakvélemény,vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról).

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolás) dokumentumait is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2018. május 3-ig kötelesek dönteni. és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani:

– állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójának,

a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés véglegessé válik, az azt követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről  szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) b) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 

About Post Author