Szabadszállási Gyülekezeti Hírmondó

2020. április 5. Virágvasárnap

Áldás, békesség!

A szép tavaszi ünnepen, Virágvasárnap is zárva maradnak templomunk ajtajai és továbbra is némák az istentiszteletre hívogató harangok. De hogy ne a korona-vírustól való félelem uralja életünk minden zugát, egy rövid csendességre hívjuk Testvéreinket az alábbi néhány sor olvasása, imádkozása segítségével. Isten áldása legyen az Ige olvasóin és megtartóin. Mint ahogy legyen áldása mindazokon, akik e rövid Hírmondót eljuttatják gyülekezetünk tagjaihoz.

„A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! Zeng e kiáltás előtte, utána; Zöld ágakat szeldelnek útára, Békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe’, Általa léptünk az Isten kedvébe; Békesség ott fenn a mennyországban, Áldott az Isten a magasságban!” (331. dicséret)

Igeolvasás: Zakariás könyve 9. fejezet 9. verse

„Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő…”

Zakariás próféta egy adott történelmi helyzetben szólta Isten örökkévaló üzenetét.

A történelmi helyzet Nagy Sándor kora. Ő nemcsak annak az időnek legnagyobb és legerősebb államférfija, akit mindig lóháton ülve ábrázolták festményen, szobron, pénzen. Nem véletlenül. Hatalmas területeket lovagolt be. Kitűnő lovagló hírében állt. A prófécia elhangzásakor is sebes lován viharzott át a Szentföldön, hogy megérkezzen Egyiptomba, amelyet királyi hatalmával elfoglalt.

Isten örökkévaló üzenete ebben a pillanatban szólalt meg, és a nagy földi, harci paripán száguldó hódítóval szemben a krisztusi királyság szamárháton ülő Messiás-királynak mindennél hatalmasabb, szelíd és békés uralmát hirdeti meg. A próféta nem hozhatott volna fel találóbb ellentétet a híres hódítóval szemben, mint a szamárháton ülő Messiást.

Ezt a próféciát Isten nemcsak meghirdettette, hanem az idők teljességében Jézus Krisztusban be is töltötte az első Virágvasárnapon. A Jézus országa az alázat és türelem, szolgálat és áldozat, megbocsátás és megbékülés alapján áll. A királyságának a jelvénye pedig a kölcsönkért szamár, amint szelíden végig kocog Jeruzsálem utcáján. Mert Ő lemondva a dicsőségéről, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Ő megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Mégis Ő lett az igazi hódító: a szíveknek és lelkeknek Ura! És boldog az az ember, aki ennek a királynak az alattvalói közé tartozik.

Ez a régi prófécia azonban ma is megszólal, és üzenete ma is megáll! A mai korban, a korona-vírustól való elrejtőzés idején, amikor bezáratunk otthonainkba, amikor húsvéti és tavaszi élet-öröm helyett őszies halálfélelmek uralják gondolatainkat, az Ő szava ma is igaz!

Legfőképp ma is csak Ő utána kiálthatunk „hozsannát”, ami azt jelenti: „Uram, most segíts!” „Uram, most válts meg!”

Mert rájöttünk, hogy az élet, amit eddig éltünk, nem folytatható. Mert az életünk trónján eddig valami más ült:a pénz és a gazdagság, a karrier, egy filozófia, vagy egyszerűen egy babona.

De kezdünk rájönni: nekünk csak egy igaz és diadalmas Urunk lehet: a Krisztus! Virágvasárnapon és mindenkor.

Királyod érkezik hozzád. Akkor lesz ez számunkra igaz ünnep, ha úgy fogadjuk Őt, mint életünk Urát, és úgy élünk, mint akik Őt követik.

Őt ma is így kérhetjük: Hozsánna, segíts meg! „Gyógyítsd meg sok nyavalyám, enyhíts szívem bánatán; kétség, gond ha gyötrenek, bíztasd nádszál hitemet. Van hatalmad rá, tudom, míveld édes Jézusom: hit, remény és szeretet töltse be a szívemet.”

Ne csak a bajokra nézz, mert kétségbeesel – de ha kétségbe akarsz esni, akkor nézz e világ félelmetes „királyára”, melynek neve: korona-vírus.

És ne is csak magadra nézz! Mert akkor is csak kétségek gyötrenek. Hanem a világ félelmén, önmagadon túl nézz Jézusra! És akkor ebben a látásban olyan Urat látsz, Akinek uralma fölötte van mindennek.

Ezért ajánlom ebben a ráérős időben, hogy minden nap egy bibliai Ige, annak akárcsak 5 percig tartó elolvasása és megimádkozása legyen a királyunkra vetett pillantás. S ha már néztem Jézusra, nézhetek magamra, nézhetek világomra, eszembe juthat a vírus, nékem már nem árthat. Mert a minden hatalom Uránál vagyok.

Ha ebből a rosszból jót akarsz kihozni, és nem akarod, hogy a rossz még rosszabb legyen és minden eddigi jó elromoljon: nézz Jézusra, a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, aki jön feléd.

Kövessük Őt! Legyünk az Ő népe, hogy a Jézus királysága hozzon nekünk új hitet, új erőt, új akaratot, új életet és mienk legyen a jövendő.

A virágvasárnapi Király alattvalói ma szívből ezt imádkozzák:

Ó édes Jézus, Atyádnak szent Fia, Ó Isten, néped kegyelmes királya! Vezéreld jóra egész éltünket, tégy tulajdon népeddé bennünket. Légy segítségül, ki a magasságban ülsz drága véreden szerzett országban. Tégy engedelmes, hű polgárokká, s nyert kincseidben birtokosokká.”

Neki kiáltsuk: „Hozsánna, segíts meg!”

Imádkozzunk! Urunk légy áldott, hogy Te királyként jöttél közénk. Nem úgy, mint a föld királyai, hanem mint aki megtartani jöttél mindeneket. Nagy szeretetedért az ember hálátlansággal fizetett. Jöttél szeretni, és az ember megvetett. Jöttél bűneinkből megtisztítani, és az ember leköpött. Jöttél életet adni, és az ember keresztre feszített. De légy áldott, hogy szenvedésed magvetéséből élünk, hogy sebeid által gyógyulunk meg. Köszönjük, hogy ezen a Virágvasárnapon is eljössz hozzánk. Jöjj hát közel mindazokhoz, akik kiáltják „Hozsánna = segíts meg!” Segítsd meg betegeinket! Segítsd meg orvosainkat, ápolóinkat! Segítsd meg vezetőinket! Segítsd meg a szükségben levőket!

Segíts meg minket, hogy Te lehess életünk Királya. Harcod legyen a mi harcunk, győzelmed a győzelmünk, életed a mi életünk, kereszted vigasztalásunk, kihullott véred megváltásunk. Így áldj meg és így szentelj meg bennünket, Királyok Királya, Uraknak Ura.

Áldott, aki jött az Úrnak nevében! Ámen.

Gyülekezeti hírek:

Az egyházközség Facebook-oldalán elérhetők a templomban felvett videós áhítatok. Ezek várható rendje: Böjt 5. vasárnapi, virágvasárnapi, nagypénteki és húsvéti áhítat.

A Lelkészi Hivatal a szokott rendben (kedd és szerda du. 15-17, csütörtök délelőtt 10-12 óra között) nyitva van.

Befizetéseket bankszámlára is utalhatunk (Szabadszállási Református Egyházközség, OTP 11732356-20020062).

A Zsinati Tanács határozata a húsvéti úrvacsorás istentiszteletről:

„Az Elnökségi Tanács kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben, a romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte…

Arra kérik a gyülekezeti tagokat, hogy az istentiszteleti perselyadományaikat átutalással juttassák el az egyházközségekhez. Akinek ez nem áll módjában, kérik, hogy az erre szánt összeget tegye félre és később adományozza közösségének, hiszen a református gyülekezetek önfenntartók, így a szolgálók, lelkipásztorok javadalmazását a közösség által befizetett adományokból, egyházfenntartói járulékból és perselypénzből fedezik.”

Végezetre, atyámfiai, legyetek egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek!” 2 Kor 13,11.

Atyafiságos köszöntéssel: Máté Sándor ref.lelkész

About Post Author