Gyülekezeti Hírmondó

Áldás, békesség!

2020. március 23.

A koronavírus miatt kihirdetett egészségügyi vészhelyzetben istentiszteleti alkalmaink jelenleg szünetelnek. Mi magunk is – egyetértve a szükséges intézkedésekkel – arra kérjük Testvéreinket, hogy egymásra vigyázva kerüljék otthonaik elhagyását. Az apostol szavaival mondva kívánjuk: „Legyetek egészségben!” (Ap.Csel15,29).

Ám tudjuk, hogy a testi egészség csak a lelki egészséggel együtt tartható fenn. Ezért egy rövid áhítattal és imádsággal segítjük Testvéreink lelki egészségének megóvását. Fogadják szeretettel, olvassák és imádkozzák velünk nemcsak ezt az imádságot, de ezen túl is kérjük Istenünket oltalomért és segítségért, mert az Ige nekünk azt mondja: „tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért” (1Tim2,1), most különösen is az orvosokért, ápolókért és betegekért.

Igeolvasás: Zsoltárok könyve 124.rész.

Ha nem az Úr az, aki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek: Akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt haragjok ellenünk; Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk;  Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. Áldott az Úr, aki nem adott minket fogaik prédájául! Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk. A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet.

Egyik kedves énekünk így szól: „Uram Isten, siess minket megsegíteni! Ily nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, Mi Urunkért és Megválónkért”.  Miért kell sietnie Istennek minket megsegíteni? Miért kell szárnyalnia, száguldania hozzánk ebben a mostani szorult állapotunkban? Mert nélküle hiábavaló lehet minden tisztes emberi igyekezet, minden jóindulatú odaszánás, amit egy vírus megfékezéséért teszünk. De Vele és Általa csodákat élhetünk át.

Persze, ami ránk van bízva, meg kell tennünk: akik az országot irányítják, hozzanak felelős döntést. Akik rendőrök, katonák, ügyeljenek a szükséges rend fenntartásán. Akik orvosok, ápolók, hivatásukat odaadással végezzék. Akik egyszerű állampolgárok, otthon maradásukkal fékezzék a vírus terjedését.

De mindezt tegyük mi Isten szent neve segítségül hívásával. Mert „a mi segítségünk az Úr nevében van”.

Példaként felhozom dr. Csókay András idegsebészt, a sziámi ikreket szétválasztó magyar orvoscsoport vezetőjét, aki a ma emberét talán meglepve tesz hitvallást az őt az orvoslásban megsegítő Úrról: “Ki kell hangsúlyoznom az ima hatását, sajnos lehet, hogy sokan megmosolyognak… Nekem az összes sebészi ötlet, amiből aztán lett jó eredmény a betegeim számára, nemzetközi, világi siker, az nekem mind imában jött meg.”

Ha az Úr nincs velünk, mikor ránk támad egy vírus, talán el is veszünk. Ha csak emberi erővel akarjuk Őt helyettesíteni, az lehet a legbotorabb vállalkozás. Még egy TV-készülék hátlapján is van egy vörös nyíl és felirat: „Vigyázat, magasfeszültség, életveszély! Hozzányúlás csak szakembereknek!” A vírus legyőzésére tett kísérlet nem veszélytelen vállalkozás. Isten nélkül elbukhatunk, Vele diadalmaskodhatunk! Jobb Istenben bízva és Őt kérve cselekedni, mint nélküle belefogni bármibe is.

Egy ilyen járvány esetén, amit a koronavírus okoz, a gyilkos kórtól való veszélyeztetettség esetén, a kiszolgáltatottság tudatában nélkülözhetetlen, hogy segítségül hívjuk az Urat.

A megszabadulás sohasem csak emberek műve, még ha embereket is használ eszközül az Úr, hanem mindig Isten aláhajló kegyelme egyedül az, ami megmenti az embert. Isten emberei küzdjenek, fáradjanak, vagy otthon maradva imádkozzanak, vagyis a megmaradásért mindent megtegyenek – de az áldás, a megmenekülés egyedül Isten műve. Egyedül övé a dicsőség! Emberé a munka – Istené az áldás!

Imádkozzunk!

Örökkévaló Istenünk, mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által! Hozzád menekülünk aggódva és vírusoktól való félelmek között, mert Te vagy a mi oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságnak idején és Te vagy egyedül, aki megcselekedheted, hogy a mostani bajaink áldássá legyenek, s a halál félelmei az élet útjára vezessenek.

Vallást teszünk arról, hogy Teneked van hatalmad arra, hogy megbetegíts és meggyógyíts. Ezért, amikor a betegségekről szóló adatok napról napra riasztanak és rémítenek, könyörülj rajtunk, hogy Téged hívjunk segítségül és oltalmazóul.

Könyörgünk minden betegért, segítsd meg őket és enyhítsd szenvedésüket. Adj türelmet szívükbe és legyen közel hozzájuk vigasztalásod. Könyörgünk az orvosokért és az ápolókért. Adj nékik bátor hűséget, és azt a boldog tapasztalást, hogy mindenre van még testi erőm is abban a Krisztusban, aki engem lelkileg megerősít.

Áldd meg gyülekezetünket ezekben a nehéz időkben is. Segítsd meg minden testvérünket, akik nélkülözik a közösséget a templomban és add nekik a boldog érzést: nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

Vigasztald meg a megrendült szíveket, adj bátorságot a csüggedtekbe és az aggódókba, és nyújtsd segítségedet az egészségeseknek is.

Áldd meg minden szolgádat. Akiket pedig a halál számára eljegyeztél, tartsd meg őket Megváltójuk iránti szeretetben, hogy amikor szólítod őket, békességgel térjenek meg mennyei hazájukba.

Hallgasd meg Úr Isten könyörgésünket, amit a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztünk eléd. Ámen.

Gyülekezeti hírek:

A vészhelyzet kihirdetése óta igei búcsúztatással és az örök életbe vetett reménységgel búcsúztunk el négy testvérünktől. Temetésükről az egészségügyi kockázat miatt többen távol maradtak, hozzátartozóikat istentiszteleti megemlékezésre hívni nem tudtuk. Ezért ezúton is mindnyájunk imádságára bízzuk a gyászolókat, az elhunytak emlékét pedig egy csendes főhajtás megilleti:

  • Somogyi István 70 é. „Elmúlik e világ ábrázata”. 1 Kor 7, 31
  • Kovács Lászlóné Jurinka Eszter 88 é. „A szeretet soha el nem fogy.” 1Kor 13, 8
  • Punak Imre 74 é. „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!” Jób 1, 21
  • Bálint Lajosné Cserna Erzsébet 87 é.Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy oh Isten, mindörökké!” Zsolt 73, 26.

Végezetre, atyámfiai, legyetek egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek!” 2 Kor 13,11.

Atyafiságos köszöntéssel: Máté Sándor ref.lelkész

About Post Author