Május végéig kell rákötni a csatornahálózatra

Félév haladékot kaptak a szabadszállásiak arra, hogy rácsatlakozzanak az idén megépült szennyvízcsatorna hálózatra. Mentesülhetnek a talajterhelési díj megfizetése alól azok, akiknek a lakásán belül nincs vezetékes víz és az éves vízfogyasztásuk nem haladja meg a 30 köbmétert – minderről november 25-én döntött a város képviselő-testülete.

Októberben fejeződött be a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Szabadszálláson. A jogszabály a rákötésre kilencven napot biztosít. A határidő lejárta után a mulasztóknak köbméterenként 3600 forintos talaj-terhelési díjat kellene fizetniük. A lakosság érdekeit szem előtt tartva a képviselő-testület a rákötési kötelezettség időpontját 2016. május 31-ig meghosszabbította. A rendelet értelmében mentesülhetnek a talajterhelési díj megfizetése alól, azok, akiknek a lakásán belül nincs vezetékes víz, az éves vízfogyasztásuk nem haladja meg a 30 köbmétert és kérik a mentesség megállapítását.
Január elsejétől 60, illetve 80 literes kukát is igényelhetnek a szabadszállásiak. A jövő évben életbe lépő jogszabályváltozás értelmében a nem egyedül élő természetes személy ingatlanhasználó részére 80 literes a legkisebb választható kukaméret. Aki egyedül használ egy ingatlant 60 literes kukát is igényelhet, feltéve, ha az önkormányzat igazolja: az illető egyedül és életvitelszerűen használja az ingatlant – határoztak legutóbbi ülésükön a városatyák.
Nem módosította a helyi adókról szóló rendeletét a képviselő-testület, így adók mértéke a jövő évben sem változik.
Mindemellett jóváhagyták a városatyák a térfigyelő kamerák karbantartására vonatkozó szerződést, az önkormányzat belső ellenőrzési tervét, a tanyagondnoki szolgálat 2014. évi beszámolóját, az ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda és Bölcsőde szakmai programját, a helyi roma kisebbségi önkormányzat internet bevezetéséről szóló igényét.
Támogatták a képviselők Varga Lajos, Cserna László, Szabó Edit, Horváth József termőföld bérleti kérelmét.

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A.§ (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szabadszállás Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 54.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város egész közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 11. §-ában meghatározott környezethasználókra (továbbiakban: kibocsátók), továbbá a víz- és szennyvízközmű hálózatot üzemeltető szolgáltatóra adatszolgáltatás tekintetében.

2. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése

2. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig az erre rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A talajterhelési díjat Szabadszállás Város Önkormányzatának 11732356-15338040-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.
(3) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év –bázisév- vízfogyasztását köteles figyelembe venni a díjalap meghatározására.
(4) Azon kibocsátók, akik vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg a talajterhelési díj alapjaként 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni.

3. Adatszolgáltatási, eljárási szabályok

3.§
(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót (BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.) a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.
(4) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok valódiságának a közszolgáltatón keresztül történő ellenőrzésére.

4. Díjmentességek

4.§

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
a) ha 2016. május 31-ig ráköt a szennyvízcsatorna rendszerre,
b) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon
és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után,
c) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja,
d) az igazoltan technológiai célú – a kibocsátó által engedéllyel végzett termelő
tevékenysége során veszteség nélkül az előállított termék részévé váló -, külön
mérőórával mért vízfogyasztása után.
e) akinek a lakásán belül nincs vezetékes víz és a talajterhelési díj alapja nem haladja
meg az évi 30 m3 –t és kéri a díjmentesség megállapítását.

5. Záró rendelkezések

5. §
A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

About Post Author