Ökumenikus imahét

Szerte a világon a keresztyén felekezetek ökumenikus alkalmakat tartottak a január 18-ával kezdődő héten. Így került sor Szabadszálláson is a felekezetek közötti közös imádkozásra. 19-én Kiss József plébános úr a református gyülekezeti teremben, 21-én pedig Máté Sándor nagytiszteletű úr a katolikus templomban hirdette az igét.

 
Az első alkalommal Kiss József imádságában hálát adott a közös szolgálat lehetőségéért, és kérte, hogy Jézusban egységre találjunk. Máté Sándor örömért, békességért és szeretetért imádkozott.
A plébános úr, János evangéliuma 15:9-12 alapján hirdette az igét: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben; ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömem legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.”
Mi keresztyének arra hívattunk, hogy az Úr nagy terveit hirdessük; az örömet hirdessük. A keresztyén szóhasználatban az öröm boldogságot jelent, a világiban jó érzést, ami kérdés, hogy meddig tart. Amit Isten kínál, nem múlik el, és kiteljesedése az üdvösségben van. Irányultságunk határozza meg, hogy boldogok vagyunk-e. Ha szívünkben a jót ápoljuk, a jót látjuk meg a vi1ágban, ami ott van a teremtés legmélyén, amit kezdetben Isten látott, akkor jó úton járunk. Az alapot megépítő Jóval kell összhangban lenni. Ha a zavarokra figyelünk, megijedünk, mint a vízen járó Péter, aki a körülötte lévő viharra tekintve elkezdett süllyedni. A mi életünket is gyakran veszik körül viharok, nehézségek. Nézhetünk ezekre is, de hogy magukkal sodornak-e, az belül dől el. Sokaknak az emberi lét külsőségei a legfontosabbak, úgy mint egészség, anyagiak, karrier, és ha ezt elveszítik, boldogtalanná válnak, pedig múló dolgokból nem származik végleges öröm. Mondhatjuk azt, hogy elveszítettem valakit, valamit, ez fáj nekem, de van Isten, aki Úr felettem, van Jézus, aki veszteségeket szenvedett el, és mehetek hozzá. Az egyetlen igazán fontost, Istent nem veszítem el, Tőle békességet kapok.
Az emberek nem figyelnek Istenre. A népvándorlásról azt állítják, hogy vallási alapú, pedig ez nem igaz. A vallás Isten keresése, ez nem állít szembe embereket. A kicsinyes dolgok állítanak szembe. A megoldás Isten üzenetének komolyan vétele, csak Ő tud boldoggá tenni.
2016. az irgalmasság éve, ami azt jelenti, hogy aki tévedett, annak megadjuk az újabb esélyt. A Biblia így ír erről: „Uram hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is” (Mt:18,22).
Befejező imádságában a plébános úr megköszönte Istennek a megbocsátó szeretetet, és az újrakezdés lehetőségét. Taníts megbecsülni kegyelmedet, életünket és egymást.
A csütörtök esti alkalmon Máté Sándor nagytiszteletű úr a Máté evangéliuma 28:1-10 verseket olvasta a Bibliából. „1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. 3Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. 5Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” 8Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: „Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. 10Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”
Ebben az igeszakaszban a feltámadás örömhírét hozza az evangélista elénk. A 2016. évi ökumenikus imahét témáját a lettországi keresztyének állították össze. Ennek az országnak a lakossága a történelem során sok vihart megélt, a sztálini megszállás nyomorúságának emlékét hordozza még mindig. Új életük egyedüli útja, hogy az élő Jézusra tekintenek, aki a vele való közösségre hív minden keresztyént. Az új élet a Szentlélek Isten ajándéka. Ez nem evidens minden ember számára, csak akiket megérintett Jézus valósága. Amíg valaki nem találkozik az élő Jézus Krisztussal, addig számára üres szavak, hogy Jézus feltámadott. Mi nem halotthoz imádkozunk. Isten lelke mindenképpen az élő Jézust akarja lelkünkben elültetni. Hívő életünknek vannak állomásai. Földi létünk lehet komor, sőt tragikus, de halálunk nem a vég, hanem a boldog örökkévalóság kezdete. Young szerint minden ember tudattalanjának alján ott van isteni tudata, de ez egészen más, mint amit a Lélek ismertet meg velünk. Kijelentette-e már Isten magát neked? Ne csak felmondandó lecke legyen számunkra a Hiszekegy, hanem meggyőződés. Az ifjú nemzedék elindítása a hittan órákon történik, de ez kezdetben csak a tudást adja, meg kell érkeznie a Lélek áldásának, hogy Isten gyermekének mondhassuk magunkat. A lelki bizonytalanság állapotából csak az élő Jézus Krisztus vihet át bennünket a boldog bizonyosság állapotába, ami azt jelenti, hogy saját gondolatainkat le tudjuk tenni, és utána Krisztus gondolatai vezetik életünket.
A tékozló fiú bűnbánó lélekkel ment haza apjához, aki meg se várta, hogy fia befejezze a bocsánatkérést, hanem szeretettel átölelte. Mi is tévelyeghetünk, hadakozhatunk Isten akaratával szemben, de ha térdet hajtunk előtte és hagyjuk kegyelmének kiteljesedését, akkor új életet kezdhetünk. Ez a kezdet az, ami hitéletünk felnőttkorába visz át bennünket. A kérdés mindannyiunk számára az, hogy tudod-e azt mondani: Abbá Atyám.

A záró imádság után a világ Megváltójához énekeltünk.
Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja:
Jézus add, hogy Hozzád térjek,
Veled haljak, Veled éljek

About Post Author