Pályázat intézményvezető álláshely betöltésére

Szabadszállás Város Önkormányzata (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) pályázatot hirdet
az Alapszolgáltatási Központ (6080 Szabadszállás, Árpád u. 5.)
intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre:

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgálat
 • idősek nappali ellátása

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

 A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2019. április 16-tól 2024. április 15-ig szól. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 A munkavégzés helye: 6080 Szabadszállás, Árpád u. 5.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.

 Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

 Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú képzettség, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt felsőfokú szakirányú képesítés.
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga, vagy ennek hiányában nyilatkozat, hogy vállalja a megbízást követő 3 éven belül a szociális szakvizsga letételét,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
 • újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló postai szelvény,
 • álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
 • szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén 3 éven belül megszerzi azt,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, szakmai vezetési programot,
 • a szakmai gyakorlatról szóló hivatalos igazolást,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, illetve azt kinevezése időpontjáig megszünteti,
 • a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

Benyújtási határidő: 2019. április 1.

 Pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postán vagy személyesen 1 példányban Szabadszállás Város polgármesteréhez (Dr. Báldy Zoltán polgármester, 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) lehet benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019. valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 9.

 A pályázat elbírálásának rendje: a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet szabályai szerint.

 Információ Dr. Báldy Zoltán polgármestertől kérhető: 06-76/558-146-as telefonszámon. Az intézmény telefonon előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Szabadszállás Város Önkormányzata a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

About Post Author