Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szabadszállás Város Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2019. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

A pályázók köre

 A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik

 1. a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

 vagy

 1. felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Szabadszállási Polgármesteri hivatalnál kell benyújtani a földszint 6-os számú irodában Debreczeni-Németh Lénánál.

 

 A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 2018. november 06.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 

 • A pályázó háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000 Ft)
 • Amennyiben valószínűsíthető, hogy a kérelmező életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, a kérelmező és vele egy háztartásban élők vagyoni helyzetének vizsgálatát kell elrendelni. A vagyoni helyzet vizsgálata céljából a szociális iroda munkatársa környezettanulmányt készít, illetve megkeresheti az állami adóhatóságot az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személyi jövedelemadó alapjának megismerése érdekében.
 • Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó jövedelmi viszonyai nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak, az abban szereplő adatok valótlansága miatt a pályázat elutasítható!

 

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:

 

 • árva vagy félárva,
 • valamilyen krónikus betegségben szenved, fogyatékos vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
 • szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
 • gyermeket nevel,
 • egyedül neveli gyermekét,
 • családjában élő eltartottak száma 3 vagy annál több,
 • kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.

A pályázat kötelező mellékletei :

„A” típusú pályázat esetén

 

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató illetve hittantanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

„A” és „B” típusú pályázat esetén

 1. b) Igazolás a pályázó és pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. c) A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok:

–     a pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelméről (1. számú melléklet) és vagyoni viszonyairól (2. számú melléklet) nyilatkozni és azt igazolni.

– az előnyt jelentő helyzet igazolása

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatal 6-os számú földszinti irodájában Debreczeni-Németh Léna ügyintézőnél, valamint letölthető a www.szabadszallas.hu weboldalról.

– A típusú kiírás

-B típusú kiírás

About Post Author