Lelkipásztoraink köszöntése 25 éves jubileumi alkalomból

DSC_0197 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0201 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0218 DSC_0220 DSC_0222 DSC_0225 DSC_0227 DSC_0233 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0240 DSC_0242 DSC_0243 DSC_0244 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0250 DSC_0256 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0270 DSC_0272 DSC_0273 DSC_0274 DSC_0279 DSC_0281 DSC_0283 DSC_0285 DSC_0288 DSC_0291

Hálaadó istentiszteleten vettek részt a gyülekezet tagjai vasárnap, január 13-án a református templomban. Máté Sándor nagytiszteletű úr és Máté Sándorné nagytiszteletű asszony 25 évvel ezelőtt kezdte meg lelkipásztori szolgálatát Szabadszálláson.

Holczmann Mihály, az egyházközség gondnoka köszöntötte őket először, aki röviden összefoglalta a 25 év fontosabb eseményeit, ami a lelkészházaspár szabadszállási évei alatt történtek. A lelkészházaspár 1994. Január 7-én szombaton, egy hideg téli napon érkezett Bajánsenyéről, Szabadszállásra négy gyermekkel: Annával, Judittal, Csabával és Danival. Akkoriban az lelkipásztoroknak az egyik legfontosabb tennivalója a gyülekezetépítés volt, hiszen alig több mint 300 fő volt a gyülekezeti névjegyzékben szereplők száma azaz, akik az egyházfenntartói járulékot megfizették! Az Áldásos szolgálatunknak köszönhetően 10 év után, közel háromszorosára növekedett a gyülekezeti tagok száma.

A rendszerváltás után a lelki építkezés mellett, kiemelt feladat volt az egyházközségnek a diákotthon átvétele és gondoskodni kellett annak működtetéséről. A Diákotthon fenntartása, gyermekek felügyelete a nevelők foglakoztatása az egyházközség és a lelkipásztoraink feladata volt. A diákotthon 1993-tól, 2002 végéig működött. De már ebben az időszakban munkálkodott a lelkészházaspár az Alapfokú művészeti iskola létrehozása érdekében, amely megvalósítása1997-ben meg is történt. Ennek utána az Egyházközség Intézmény fenntartó gyülekezetté vált. A művészeti iskolában, kezdetben hangszeres képzések folytak: zongorán, fuvolán, gitáron, trombitán, furulyán, majd később hegedűn is. A hangszeres képzéssel párhuzamosan képzőművészeti ágon és drámaszakon is folyt oktatás, majd megint később kihelyezett tagozata is volt az iskolának Fülöpszálláson, ahol Néptánc csoport működött, ekkor már közel 180 növendéke volt az intézménynek! Az intézménynek kiválóan képzett és felkészült tanárai voltak és művészeti iskola igazgatója a Nagytiszteletű asszony volt.

Az Alapfokú Művészeti iskola létrehozása idején alakult meg az Szász Károly Kórus, amelynek fő erejét a lelkészházaspár, a gyermekeik és gyülekezeti tagok képezték, illetve bekapcsolódtak az intézmény tanárai és növendékei is énekszóval, hangszeres kísérettel. Az Alapfokú művészeti Iskola és Kórus működése jól szolgálta a gyülekezet közösségének épülését, mert a fenti gyülekezeti alkalmakon szép számmal jöttek a templomba a gyermekek szüle, nagyszülei és családtagjaik is. A jól működő művészeti iskola életében azonban 2006-ban sajnos nem várt körülmény következett be, – nevezetesen az akkori kormány megvonta az állami támogatást az egyházakban működő alapfokú művészeti iskoláktól. Ezért hosszas töprengés után az iskolafenntartó Presbitériumnak – kényszerűségből az iskola szüneteltetéséről, majd később a megszüntetéséről kellett dönteni. Azonban az élet ment tovább és a lelkipásztoraink munkája az igeszolgálatban és más gyülekezeti alkalmakon folytatódottak tovább.

Minden vasárnap, ünnepnap és hétközi Istentiszteleti alkalmakon szólt az ige a gyülekezetben, mindenkor a biblia tiszta vezetésével és tanításával, ékes retorikával, szép tiszta énekszóval és orgona kísérettel. Az ünnepi alkalmakon a megterített úrasztalnál, több száz alkalommal szolgáltatták ki az úrvacsora jegyeket és hirdették bűneink bocsánatát. Ha számok mezejére lépünk, akkor elmondhatom, hogy a gyülekezetben megkereszteltek közel 700 gyermeket, konfirmációra felkészítettek és lekonfirmáltattak több mint 650 gyermeket és 60 felnőttet, végezték a hitoktatást óvodáskortól a konfirmációig bezárólag. Megáldották több mint 100 ifjúpár házasságkötését, és a földi zarándok utak végén, közel 1200 alkalommal kérték Isten vigasztalását a ravatalnál temetési búcsúztatásokon. De számos más gyülekezeti alkalmakon – mint a hittantáborok, gyülekezeti kirándulások vagy épen a szeretetvendégségeken is szólt az ige és az énekszó Isten dicsőségére, épült a gyülekezet lelki közössége.

Nagy számban voltak jelen templomunkban gyülekezetünk tagjai a családi Istentiszteleteken, a jubiláló házaspárok hálaadó Istentiszteletén, a gyermek Istentiszteletek, az ifjúsági csoport szolgálatai alkalmával és az idősek kulturális napján és Karácsonykor az Angyalváró Istentiszteleti alkalmakon szinte megtelt a templomunk. Jól működik a Baba-Mama Klub, a Csillagvarró kör, és szép számmal jönnek a gyermekek a Vasárnapi gyermek istentiszteleti alkalmakra is.

Az Egyházközség vezetését, a Magyar Református Egyház törvényei szerint a lelkipásztorok és a Presbitérium együttesen végzik. Visszatekintve a 25 éves múltra, lelkipásztoraink 2018-ban az ötödik Presbitériummal kezdték meg a közös szolgálatot felelősségteljesen és a gyülekezet anyagi javaival való jó sáfárkodásával. Presbitérium minden ciklusban, harmonikus együttműködésben igyekezett segíteni a lelkipásztoraink szolgálatát, elsősorban a világi dolgok intézésében, az egyházi vagyon gyarapításában és az egyház ingatlanjainak állagmegóvásában. A Szabadszállási Református Egyházközség „Önfenntartó Gyülekezet”, saját vagyonaiból, bevételeiből (fenntartói járulékok, perselypénzek és adományokból) gazdálkodik. Ezekből a bevételekből fizeti ki a személyi járandóságokat és azok járulékait, az egyházi ingatlanok üzemeltetési, a javítási és felújítási költségeit. A nagyobb volumenű munkálatoknál az Egyházközség igyekezett élni a pályázati lehetőségekkel is, amelynek segítségével komplex felújítási vagy építési munkálatokat is el tudott végezni.

Az első nagy építkezés az új parókia építése volt, tervezés és alapkőletétele 2001-ben történt, majd 2002 – ben elkezdődött az építkezés és 2003-ban fejeződött be. Megépült az új Parókia és a lelkészcsalád megfelelő életkörülmények közé költözhetett be. Az új parókia megépítésével jelentősen koncentrálódott az egyházközség vagyona, amelynek az építési költsége akkor közel 40 millió Ft.

A második nagyobb építkezés 2003-ban az Alapfokú művészeti iskola tantermi szükségleteinek kialakítása volt. Ennek során felújításra került a gyülekezeti ház belső része, valamint az Óparókiában kialakításra kerültek az iskolai tantermek, egyéb szükségletek és részben a fűtési rendszer átalakítása is megtörtént.

A harmadik nagy építkezés 2008-ban a Műemlék templom külső felújítása volt. A felújítási munka többrétűsége miatt, ez két szakaszban történt. Először 2008 őszén a templomtorony, a toronyóra és a tetőfelújítása, majd 2009-ben pedig folytatva munkálatokat a templom-hajó külső homlokzata, nyílászárók cseréjére és a tetőcsatorna megépítésére került sor. A templom külső felújításának teljes költsége 45 millió Ft. volt.

A negyedik jelentősebb építési munkálat 2013-ban a gyülekezeti ház külső felújítása volt. Ekkor a gyülekezeti házon teljes tető csere, a homlokzat tatarozása, a hivatali helyiség és annak előterének felújítása, valamint a nyílászárók külső festése történt. Ennek a költsége több mint 8 millió Ft.

Az ötödik nagy beruházás 2017-ben a templombelső felújítására került sor – falfelületeken szigetelő vakolat, új burkolat, új villamossági és hangosítási rendszer, a padok átszerkesztése és felújítása, teljes falfelület meszelése és festése, és az elektromos padfűtés kiépítése történt meg 50 millió Ft. költségvetéssel. 

2018-ban is sikerült állagmegóvó munkálatokat végezni, többek között a temetőben a ravatalozó hűtő helyiségének leomlott falainak újjáépítése, az Óparókia homlokzatának felújítása, és az új parókia tetőterében kialakított tanterem padlózatának teljes cseréje történt meg közel 5 millió Ft-ból. 

És az utóbbi 6 évben a Temetőben is voltak fejlesztések a Temetőt üzemeltető HÍRÖS Temetkezési Kft.-vel és Önkormányzattal közösen – térfigyelő kamerák felszerelése, ravatalozó belsőtér felújítása, kellékek cseréje, és főbejáratnál elektromos – kaput szerelt fel az üzemeltető és több urnaoszlopot is megépített. Az ingatlan fejlesztések, állagmegóvások költségeinek fedezetéhez a gyülekezet imádsága és adománya mellett szükség volt a lelkipásztoraink jó-szándékú közbenjárására a Dunamelléki Egyházkerület püspökénél, a Bács-Kiskunsági egyházmegye esperesénél és a Szabadszállás város önkormányzatnál, és 2010 után – élve a pályázati lehetőségekkel a Magyar Kormány egyházi építésű ingatlanok felújítására ki írt pályázati forrásaira. Istennek legyen hála, és köszönet a lelkipásztoraink és a Presbitérium közös felelősség tudatáért, hogy mindenkor a pénzügyi fedezet mellé tételével végezte a betervezett munkálatokat, ezért banki hitele, adóssága nincs az Egyházközségnek.

Nagytiszteletű úr missziói szolgálatáról rövid néhány gondolat 1997-től az akkori felsőbb egyházi döntések alapján, Nagytiszteletű úr, tábori lelkészi szolgálatot végez a Magyar Honvédségben. A szolgálatteljesítést Szabadszálláson az Alföldi Kiképző Központnál kezdete meg, majd a későbbiekben több helyen végezte a tábori lelkész szolgálatot és három alkalommal külföldi misszióban is vezényelték. Az utóbbi években a Tábori püspökségen szolgál és mellette gyülekezetünkben is végzi a szolgálatot, sokszor csodálva teherbíró képességét.

A 25 év egy generációnyi idő, amely alatt gyermekeik felnőttek, önálló családot alapítottak és már négy unokával is megajándékozták őket.Végezetül a Presbitérium – Isten iránti hálával szeretné megköszönni lelkipásztorainknak a hűséges szolgálatát és kérjük Isten Áldását életükre és a gyülekezetbeli további szolgálatukra! A Presbitérium nevében – köszönetük jeléül egy-egy emléklapot adott át Nagytiszteletű Úrnak és a Nagytiszteletű Asszonynak!

A gondnok úr szavai után további köszöntések következtek egyházi és világi vezetőktől. – Hörcsök Imre, a Bács-Kiskunsági Egyházmegye főgondnoka, Kiss József plébános úr, Dr. Salacz László, térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város Polgármestere következett. Ferenczy Csaba és felesége Ferenczyné Koós Anita művész tanár orgonaszóval köszöntötték lelkipásztorainkat. – Törökné Novadovszky Nelli és férje Dafti meglepetés műsora zárta az ünnepi alkalmat.

Süveges-Holczmann Andrea presbiter

Fotók: Fábián Krisztián

About Post Author